Agile Манифест – Принципи

Оригинален текст:

Principles behind the Agile Manifesto

We follow these principles:

 1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
 2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer’s competitive advantage.
 3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.
 4. Business people and developers must work together daily throughout the project.
 5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.
 6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.
 7. Working software is the primary measure of progress.
 8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
 9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
 10. Simplicity–the art of maximizing the amount of work not done–is essential.
 11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.
 12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

Превод:

Принципи, заложени в Agile Манифеста

Ние следваме тези принципи:

 1. Нашият най-висок приоритет е да задоволим нуждите на клиента чрез ранно и постоянно доставяне на стойностен софтуер.
 2. Приветстваме променящите се изисквания, даже и в напреднал стадий на разработка. Agile процесите прегръщат промяната в името на конкурентното предимство на клиента.
 3. Често доставяне на работещ софтуер – между две седмици и два месеца – с предпочитание към по-кратките срокове.
 4. Хората на бизнеса и разработчиците трябва да работят заедно ежедневно през цялото време на проекта.
 5. Проекти се изграждат от мотивирани личности. Дайте им средата и подкрепата, от които се нуждаят и им гласувайте доверие, че ще свършат работата.
 6. Най-ефективният и най-ефикасен метод за предаване на информация към и вътре в екипа от разработчици е разговорът лице в лице.
 7. Работещият софтуер е основната мярка на прогреса.
 8. Agile процесите насърчават непрекъснатата разработка. Спонсорите, разработчиците и потребителите трябва да могат да поддържат постоянен ритъм безсрочно.
 9. Постоянното внимание към техническо усъвършенстване и добрият дизайн подобряват гъвкавостта.
 10. Простотата – изкуството да се максимизира работата, която не е нужно да се върши – е от изключително значение.
 11. Най-добрите архитектури, изисквания и дизайни произлизат от самоорганизиращи се екипи.
 12. През равни интервали от време, екипът обсъжда как да стане по-ефективен, след което настройва работата си в съответствие с взетото решение.

***

2 Comments

 • Yavor says:

  * (11). self-organizing: вместо самоорганизирани ми се струва по-добре самоорганизиращи се (или може би само-организиращи се). С което се набляга още веднъж, че екипът постоянно се само-организира.

  * (12). At regular intervals.
  В оригиналния текст някак личи, че действието става редовно (и сравнително често), докато “През равни интервали от време” на БГ някак си набляга на равността на интервала, пък може да е веднъж на 5 години.
  Ето и някакъв алтернативен вариант (не претендирам да е по-добър):
  “Екипът регулярно/редовно инспектира как би могъл да стане по-ефективен и съответно настройва своето поведение и се адаптира.”

 • За т. 11 съм съгласен – “самоорганизиращи се” е по-точното. За т.12 не ми звучи добре твоето предложение. Съгласен съм, че трябва да наблегнем на регулярното, т.е. честото пренастройване, но нека да го оставим така още малко и да видим и други мнения, преди да решим как точно да го напишем.

Leave a Reply

Your email address will not be published.