Документи на бизнес анализа

Бизнес анализът е дейност, която въпреки, че е призната и утвърдена формално, все още в много организации търси да докаже своето място и своята важност в проектната дейност. Наличието на стотици форми на моделиране на бизнес процесите и рисуване на диаграми, комбинирано с липсата на утвърдени практики и подходи, правят работата на бизнес анализаторите все по-трудна и объркана.

Аз самият съм работил дълги години като бизнес анализатор и като проектен мениджър и в много случаи съм експериментирал с формите и съдържанието на документите, които бизнес анализа е трябвало да произведе, за да постигна онази полезност и изчерпателност, нужна на техническия екип да произведе желания продукт.

За щастие, попаднах на една доста изчерпателна статия в сайта Modern Analyst, която представя систематизирано всички необходими документи, които трябва да бъдат произведени в резултат на бизнес анализа, както и основните компоненти на тяхното съдържание. Това е от огромна полза, както за анализаторите, които много по-лесно ще могат да изготвят нужните за проекта документи, така и за останалите членове на проектния екип, които ще знаят коя информация къде трябва да се намира и много по-лесно да я открият и да оценят нейното качество и полезност.

Документите, които са представени в публикацията са:

  • Current state analysis document (Анализ на текущото състояние)
  • Project vision document (Визия за проекта)
  • Solution vision document (Визия за решението / продукта)
  • Business requirements document (Бизнес изисквания)
  • Business process design document (Дизайн на бизнес процесите)
  • Use case model document (Use case модели)
  • Use case specification document (Use case спецификации)
  • System-wide requirements document (Системни изисквания)
  • Solution glossary (Речник на решението)

Очевидно е, че авторите са вложили доста мисъл и труд в изготвянето на тези структури и те са плод и на огромен практически опит, трупан с години. Моята лична оценка е, че това е невероятно полезен ресурс за всички, които работят по проекти, особено в областта на информационните технологии.

Разбира се, съвсем не е нужно във всеки проект да се пишат всички описани документи и те да съдържат всички предложени точки. Вероятно в по-малките проекти това ще е излишен труд, който ще забави работата на екипа повече, отколкото да допринесе някаква реална полза. Важното е, обаче, да се знаят и да се прилагат избирателно – според сложността и спецификите на проекта.

Надявам се, че използвайки тези документи по начина, представен в тази статия, можем значително да подобрим резултатността на нашите проекти.


Ако харесвате статиите в този блог и се интересувате от тематиката, която разглеждаме, за да си гарантирате, че няма да изпуснете публикация, абонирайте се за съдържанието му чрез RSS feed или по имейл.

Leave a Reply

Your email address will not be published.